Privacy Policy

Информация към субектите на лични данни, обработвани чрез уебсайта

www.truvity.net 

Политика за личните данни


За нас:

Уебсайтът www.truvity.net ("Уебсайтът") е притежаван и администриран от дружеството "Трувити" ООД, ЕИК 204818089, със седалище в гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 117 (Дружеството). Дружеството е доставчик на решения и възможности за обработка на данни с висока добавена стойност. Целта на "Трувити" ООД е да даде възможност на своите клиенти да отговорят на изискванията на нормативни актове като ЗМИП, като им предостави интуитивно бизнес решение, попълвано с информация от публично достъпни източници


Настоящата Политика има за цел да Ви информира относно: 

 • дали и какви лични данни се събират и обработват посредством Уебсайта на Дружеството;
 • какви лични данни обработва Трувити за целите на дейността си;
 • Вашите права като субекти на данни и информацията, която следва да знаете.

 • Дефиниции и абревиатури

В настоящата Политика се използват абревиатури и термини със следните значения:


 1. Лични данни – съгласно дефиницията на чл.4, ал.1 от GDPR. Трувити обработва лични данни от публично достъпни регистри – Търговски регистър, Регистър Булстат, Регистърът на лицата, заемащи висши публични длъжности и др. Трувити обработва данните, налични в тези регистри- имена, длъжност, адрес, данни за контакт, данни за притежавано имущество и т.н.; 
 2. Администратор на лични данни – съгласно дефиницията на чл.4, ал.7 от GDPR. В конкретния случай администратор на Вашите лични данни е Трувити;
 3. Продуктът/а Truvity или "Продуктът /а – база данни с информация за физически лица, в която, чрез ползването на софтуерни продукти, може да се правят търсения по зададени критерии. Администраторът попълва базата данни, ползвайки различни публични източници. Резултатите от всяко търсене се предоставят в компактен и удобен за потребителя вид;
 4. Обработване – съгласно дефиницията на чл.4, ал.2 GDPR. Обработване e всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства;
 5. Субект на данните – всяко живо физическо лице, чиито лични данни, Администраторът обработва;
 6. Публични източници – източниците на информация, достъпни в интернет пространството (включително публични регистри като Търговски регистър, санкционни списъци, уебсайтове и други); Трувити работи единствено с публични източници;
 7. GDPR– Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО;
 8. ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
 9. ЗМИП – Закон за мерките срещу изпирането на пари;
 10. КЗЛД – Комисия за защита на личните данни;

 1. Обработките, които Трувити прави

 • Какви лични данни обработва Трувити
 • имена; 
 • ЕГН;
 • Възраст;
 • Данни за контакт (напр. електронна поща, адрес и телефон);
 • Населено място, в което лицето е установено и/или развива дейността си;
 • Информация за:
  • участие на лицето в управлението на търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел или друго правно образувание;
  • данни за притежаване на дружествени дялове/акции в търговско дружество; както и
  • информация за това дали лицето е действителен собственик на търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел.
 • Информация за това дали лицето или член от неговото семейство е видна политическа личност;
 • Информация за свързани лица;
 • Хиперлинк и/или кратък откъс на публикации за лицето в медийни и други уебсайтове;
 • Друга публично достъпна информация за субекта
 • От къде Трувити взима/получава горепосочените лични данни 

Трувити набира посочените лични данни единствено от публични регистри и пубично достъпни източници като Търговски регистър, Регистър Булстат, Регистъра на лицата, заемащи висши публични длъжности и др.) или други източници, които предоставят свободен достъп до информация. Трувити работи единствено с публични източници.


 • Кои лица имат достъп до данните в Трувити? 

Получатели на горепосочените данни са ползвателите на Трувити – например, банки, застрахователи и т.н. Използването на Продукта е платено (на абонаментна основа), като се извършва посредством създаден за всеки Потребител потребителски профил. Всеки, който е заплатил съответната такса, ще може да ползва Трувити и съответно да прави търсения в базата данни. 


 • Видове обработване на лични данни

Трувити прави следните обработки на лични данни: 

 • събиране, 
 • синтезиране, 
 • съхраняване 

 • Цели на Трувити с оглед посочените обработки на лични данни

Целите на Администратора във връзка с обработването на данните са създаване, поддържане и функциониране на Продукта, като част от предлаганите от Дружеството продукти и услуги при осъществяване на търговската му дейност с цел печалба и отговаряне на потребителските потребности.


 • Правно основание на база на което Трувити обработва лични данни по посочения начин

Администраторът ползва основанието законен интерес – чл.6, ал.1, буква "е" GDPR. Администраторът е направил тест за баланс и е обосновал законния си интерес. Последният не нарушава законните интереси и права на субектите на лични данни. 


 • Обработване на лични данни чрез уебсайта на Трувити 

В допълнение на бизнес целите на Администратора, последният предлага Трувити чрез публично достъпен уебсайт – www.truvity.net. Функционирането на уебсайта и ползването му от потребителите е свързано с допълнителни обработки на лични данни

 • В случай че потребител на уебсайта желае да е регистриран потребител:

В случай че желаете да сте потребител на Уебсайта и да използвате предлаганите от него платени услуги, следва да попълните електронната форма, налична на Уебсайта, с която се събират следните лични данни:

 • Имена;
 • Телефон;
 • Е-mail адрес;
 • Дружество, за което работите/представлявате;
 • По Ваш избор може да изложите допълнителна информация, която считате за относима;

Събирането на тези данни е необходимо с оглед встъпването в договорни отношения във връзка с използване на Продукта и тяхното изпълнение.


 1. В случай че желаете да заявите получаване на демо версия на предлагания на Уебсайта Продукт:

Необходимо е да представите следните лични данни:

 • Имена;
 • E-mail адрес;
 • Телефон
 • Дружество, за което работите/представлявате;
 • По Ваше желание може да посочите и допълнителна информация, която считате за относима.

Данните са ни необходими, за да имаме възможност да Ви изпратим демо версия на Продукта, както и за да се свържем с Вас при изявен интерес за използване на предлаганите от нас услуги.


 • Бисквитки

Уебсайтът използва бисквитки, като повече информация за тях може да намерите тук.


 • Бутони, препращащи към социалните мрежи на администратора

На Уебсайта ни са налични приставки/бутони от социалните мрежи Facebook, Twitter и LinkedIn. При кликване с мишката върху иконата, Вие се съгласявате да комуникирате със съответната платформа и да се предава информация (напр. IP адрес) до съответния доставчик на услуги.


С активирането на такава приставка, съответната социална мрежа получава информация, че браузърът е потърсил съответната страница от нашия уебсайт. Това важи също и в случай, че нямате акаунт или че в момента не сте вписан в него. Информацията (IP адресът включително) се предава директно от браузъра до сървъра на съответната социална мрежа и се запазва там.


 • Друга информация
 1. Информацията за поверителността на данните и правилата за ползване на Уебсайта са приложими само за данни, събрани онлайн на Уебсайта. Същите не се прилагат по отношение на информация, предоставена от субекти на личи данни по друг начин или публикувана от тях на страници, към които Уебсайтът препраща.
 2. Дружеството не обработва специални категории лични данни и лични данни на деца. Същото не носи отговорност при доброволно предоставяне на такива данни от субекти, включително и при попълване на формите за комуникация на уебсайта.
 3. Дружеството няма да предава вашите лични данни на трети лица извън ЕС или на международна организация, без предварително да получи Вашето съгласие.
 4. Срокове на съхранение – данните, които Администраторът е събрал чрез уебсайта си (форми за попълване и бисквитки) се съхраняват за срока, за който сте в договорни отношения с Дружеството или за срока на валидност на съответната бисквитка. 

Личните данни, които Дружеството обработва за целите на дейността си, се съхраняват за периода на всяко тяхно обновяване – обикновено няколко дни. При обновяване на базата данни на Трувити чрез информация от публичните източници се обновяват и личните данни.


 • Вашите права като субекти на лични данни

Като субекти на лични данни Вие имате права, които ще бъдат изброени по-долу. Можете да отправите искания, запитвания и жалби до нас по всяко време в свободен текст при използване на данните за контакт по-горе или функционалността на Уебсайта за задаване на въпрос.


 • Право на достъп до личните Ви данни

Имате право да поискате информация от нас дали се обработват лични данни свързани с Вас. В случай че такива се обработват, имате право да получите информация за тях, тяхната обработка, съхранение и начина на събиране. 


 • Право на корекция и актуализация на лични данни

В случай че личните Ви данни са неточни, неактуални или непълни, имате право да ги подновите или коригирате чрез отправяне на искане към нас.


 • Право на изтриване (“Право да бъдеш забравен”)

При наличие на определени обстоятелства, като, например, ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налице друго основание за продължаване на обработването им, имате право да изискате от нас изтриване на личните Ви данни.

 • Право на ограничаване на обработването

При определени обстоятелства, като, например, съхранение на повече от минимално необходимите Ваши лични данни, можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни.


 • Право на преносимост на личните данни

Ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.


 • Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в КЗЛД. Такава жалба може да изпратите чрез Дружеството или директно до КЗЛД със следните данни за контакт:

Адрес: София 1592,

бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2          

Електронна поща: [email protected]


Може да се свържете с нас на адрес: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 117

Request a demo
Free 7 day trial available! Register NOW and get your free 7 day trial here